One comment

  1. nhưững con mắt trâần gian…… cho ta thấy cuôộc đời…. những đôi mắt thù hận (của bọn côộng sản) cho ta đời lạnh câm……………………..! :-((((

    2016-12-29 10:18 GMT+01:00 nhã thuyên :

    > nhathuyen posted: ” nghe lại những bài thơ cũ, từ rìa vực music & edited > by Alexander Formosa poetry & voice by Nhã Thuyên > https://soundcloud.com/sanctuarybirds/laser-eyes” >

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s