AJAR’s new book: available for pre-order: We, Now, Here, There, Together || mời đặt trước: Chúng ta, Lúc này, Đây, Đó, Cùng nhau

final 4

Edited by Tammy Lai-Ming Ho, Kaitlin Rees & Nhã Thuyên

12×20 cm. 272 pages.

Contributors | Góp chữ: Tammy Lai-Ming Ho, Ngân, Muang Day, Ngô Thái Sơn, James Shea, Hải Yến, Kaitlin Rees, Nhã Thuyên, Ngô Thanh, Thanh Phùng, Nur Soliman, Thái Hà, Trần Thu Ngân, Colin Cheney

The collection of essays gathered from A-festival (Hanoi, 2016) explores different notions of the political in poetry. “Politics relating to how groups define themselves and form their identity against odds; gender politics, such as making certain female writers, previously underrepresented, more visible; language politics—which language to use? whose language? when is it allowed and disallowed? what are the consequences of using and misappropriating it?; politics that have to do with governments, regimes, histories and policies; and lastly, politics of the more personal kind manifested in everyday decisions, a form of politics that does not go away, that frightens one but at the same time also enriches one’s writing and sharpens one’s awareness of being alive.” (From the foreword by Tammy Lai-Ming Ho: Not Yet Born and Again: A Community)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tập tiểu luận này, những hoa trái từ A-festival 2016, khám phá những góc nhìn khác nhau về tính chính trị của thơ ca. “Trong tất cả những tiểu luận này, một câu chuyện nổi lên: tính chính trị. Tính chính trị liên quan tới việc các nhóm định nghĩa mình thế nào và sự tạo thành bản sắc kháng cự lại những bất cân bằng; tính chính trị giới tính, như những lưu tâm về việc các nhà văn nữ vốn bị lơ là nay hiện hữu hơn; tính chính trị ngôn ngữ—dùng ngôn ngữ nào? ngôn ngữ của ai? khi nào nó được thông qua và bị bác bỏ? đâu là hệ quả của việc sử dụng và lạm dụng nó?; tính chính trị trong đó ta phải xử lý quan hệ với các chính quyền, các thể chế, các lịch sử và các chính sách khác nhau; và cuối cùng, một kiểu tính chính trị cá nhân hơn biểu lộ trong những quyết định thường nhật, một mô thức chính trị không mất đi, vừa làm ta sợ hãi vừa làm giàu có thêm năng lượng viết lách và mài sắc ý thức nhân sinh của ta.” (Trích từ Lời mở, Chưa sinh thành và thêm lần nữa: Một cộng đồng của Tammy Lai-Ming Ho, Nhã Thuyên dịch)

We offer a 30% discount for all orders placed THIS WEEK — using the promo code “Together”                                                                                           Chúng tôi dành tặng 30% nếu bạn đặt mua TUẦN NÀY — sử dụng mã giảm giá “Together

*recommendation: pair with companion text ABRACADABRA, the book of poems collected from the same A-festival 2016                                                                                                                                                                                                      *gợi ý: bạn có thể có cặp đôi sách nếu mua kèm ABRACADABRA, tập thơ từ  A-festival 2016

 

English-005Vietnamese-005
English-062

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s