sách mới: bất\ \tuẫn

To order both Vietnamese and English edition| các bạn quan tâm tới bản tiếng Việt và /tiếng Anh, mời đặt sách tại:

https://tinyurl.com/datsachbattuan


bản tiếng Việt: 330000 VND, ấn bản giới hạn.
bản tiếng Anh 420000 VND

bìa áo
chân dung tác giả (c) yên san (khi 7 tuổi)
mục lục
poster in rời trong sách tiếng Việt
bản tiếng Anh


https://www.spdbooks.org/Products/9781931824811/unmartyred-selfvanishing-presences-in-vietnamese-poetry.aspx

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s