a-festival

TOGETHER, TOGETHERE | CÙNG NHAU, CÙNG ĐÂU

A-FESTIVAL 2016 is a mini poetry festival interested in poetic exchange within and across borders and languages. Set in Hanoi, it is an assembly for astonishment and tenderness among poets and translators in Vietnam and its neighboring regions. Festival activities include personal discussions and public performances that support the communities of poetry everywhere.

A-FESTIVAL 2016 là một hội thơ nhỏ quan tâm tới trao đổi thi ca trong và xuyên ranh giới và các ngôn ngữ. Đặt tại Hà Nội, đây là một tập họp của ngạc nhiên và dịu dàng của các nhà thơ, các dịch giả ở Việt Nam và trong vùng. Các hoạt động của hội thơ bao gồm các thảo luận riêng và các buổi đọc, trình diễn công cộng xây dựng những cộng đồng thơ ca ở mọi nơi.

https://afestivalblog.wordpress.com