vị nước

cuối tháng 5, đầu tháng 6, những ngày đổ lửa, tôi quyết định kết thúc VỊ NƯỚC. nghĩa là thôi không động vào câu chữ nữa, typos chờ soi qua mắt thánh.

32 bài thơ viết rải rác từ 2010 tới nay,1/5 là từ những năm 2010-11, rồi mỗi năm chừng 1-2 bài, và viết, sửa dồn nhiều vào 2019 -20, 1 vài phác thảo vụn ngăn giữa các phần của tập thơ và một phác thảo cuối tập. cuối cùng, tôi bỏ ngày tháng khỏi các bài, vì lần chỉnh sửa cuối, tôi đã thấy năm tháng chừng như quá dài.

các bài trong tập có bấy nhiêu thôi
***
tôi bắt đầu làm một số ấn bản handmade, và quyết định làm rồi để bụi đó đã.

có thể một, đôi năm nữa, khi lòng bình lặng hơn, tôi sẽ gửi bản thảo tới một số nhà xuất bản hoặc sẽ chờ một tùy duyên.

thơ, rút cục chỉ còn những tàn – khốc mà, có thể chẳng một mảy bụi ý nghĩa, vẫn phải khư khư buộc lấy, không van lơn, không một giải thích nào nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s