image Rìa Vực

Ria vuc 1

Rìa Vực,  thơ Nhã Thuyên

Nhà xuất bản Giấy Vụn
Chủ trương: Mở Miệng
Liên lạc: nxbgiayvun@yahoo.com
Rìa vực
Tác phẩm thơ Nhã Thuyên
Giấy Vụn xuất bản lần thứ nhứt tại Sài Gòn, photocopy khổ
13X20.5 cm. In xong và lưu lại trên giang hồ quí II/2011
Chịu trách nhiệm xuất bản: Bùi Chát
Bìa & trình bày: ndbdesignvn.com
© 2011 Giấy Vụn & Nhã Thuyên

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s